Bingung Hendak Beli Kitab Apa Sebagai Pegangan Pemula? Ini Kitab-kitab Madzhab Syafi’i yang Wajib Dimiliki

Bingung Hendak Beli Kitab Apa Sebagai Pegangan Pemula? Ini Kitab-kitab Madzhab Syafi'i yang Wajib Dimiliki


Fikroh.com – Memilih kitab yang tepat untuk dijadikan referensi dan bahan pengetahuan bagi pemula, ini sangat penting! Jika anda telah benar dalam memilih kitab-kitab yang akan dipelajari ini akan memudahkan anda untuk mendapatkan faidah dan ilmu dengan lebih sistematis. 

Tidak jarang kita kerap merasa bingung saat hendak membeli kitab. Selain faktor minimnya budget juga alasan terbesarnya adalah efektifitas dalam memahami ilmu agar tidak sia-sia dan tentunya agar dapat memberikan manfaat.

Nah, jika anda merasakan hal yang sama seperti penulis sebutkan diatas. Barangkali tips ini membantu anda untuk menentukan pilihan buku apa yang sepatutnya anda beli sebagai pembelajar pemula.

Dituliskan oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Dr. Mahmud Sa’id Mamduh Al-Qahiri As-Syafi’i atas permintaan para pelajar yang meminta panduan untuk membeli kitab-kitab penting di Ma’rod Kutub (book fair) Antarabangsa di Kaherah.

Kitab-kitab Fiqh Syafi’i:

1. Kitab Fathul Qarib : (Syarah matan Abi Syuja’ yg paling penting) karangan Ibn Qasim Al-Ghazzi

– Bersama kitab hasyiahnya : hasyiah Imam baijuri atas Syarah ibn Qasim 

– Dan Hasyiah Syeikh nawawi Al-Bantani atas syarah ibn Qasim

2. Kitab Iqna’ : syarah kepada Matan Abi Syuja’ karangan Imam Khotib Syarbini. 

– Hasyiah kepada Iqna’ amat paling bernilai : Hasyiah Syeikh Bujairimi ala Iqna’.

3. Kitab Yaqut Nafis ala Mazhab Ibn Idris: karangan Sayyid Ahmad Bin Umar As-Syatiri

4. Kitab Minhaj Tolibin : karangan Imam Nawawi dan 4 kitab syarah Minhaj yang paling penting :

– Tuhfatul Muhtaj : karangan Imam Ibn hajar Haitami bersama hasyiahnya karangan Imam Syarawani dan Imam Ibn Qasim AL-Abadi. 

– Nihayatul Muhtaj : Karangan Imam Romli

– Mughni Muhtaj : karangan Imam Khotib Syarbini

– Kanzul Roghibin : karangan Imam Mahalli bersama hasyiahnya karangan Syeikh Qalyubi dan Syeikh Umairah.

5. Kitab Fathul Wahhab : syarah Manhaj Tullab karangan Syeikhul Islam Zakaria Al-Ansori.

6. Kitab Majmu’ : karangan Imam Nawawi syarah kepada Muhazzab (karangan Imam Abi Ishaq As-Syirazi ). Kitab ini amat penting dan wajib dimiliki oleh semua penuntut ilmu Syarie. 

7. Al-Hawi Al-kabir : karangan Imam Al-Mawardi

Kitab-kitab lain yang berkaitan dengan Fiqh:

1.) Kitab Fawaid Makkiyah Fima Yahtajuhu Tolabah Syafieyah : karangan Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saggaf.

2.) Mukhtasar Fawaid Makkiyah : karangan Sayyid Ahmad Bin Alawi As-Saqqaf tahqiq syeikh Yusuf Al-Mirasyli

3.) Khaza inus Saniyyah Fi Asyhuri Kutub Syafieyah : Karangan Syeikh Abdul Qadir Al-Mandili ( wajib dimiliki ) 

Kitab-kitab Nahwu :

1.) Kitab Mukhtasar Jiddan : Syarah Matan Ajrumiah karangan Syeikhul Islam Sayyid Ahmad Bin Zaini Dahlan.

2.) Syarah Kafrawi : Syarah matan Ajrumiah karangan Syeikh Hasan Al-Kafrawi.

3.) Syarah matan Qatrun Nada : Tahqiq Syeikh Muhyiddin Abdul Hamid. 

4.) Syuzuz Zahab : Tahqiq Syeikh Muhyiddin Abdul Hamid.

5.) Syarah Ibn Aqil ala Matan ALfiyyah Ibn Malik. 

6.) Kitab-kitab Nahu karangan Syeikh Muhammad Amin Al-Harari seperti Futuhaat Qayyumiah, Durarul Bahiyyah dll. (dicetak dan dijual oleh Darul Minhaj) 

Kitab-kitab Tafsir :

1.) Tafsir Imam Qurtubi (kitab Tafsir yang paling penting)

2.) Tafsir Imam Nasafi

3.) Tafsir Imam Khazin 

4.) Hasyiah Imam Sowi ala Jalalain. 

5.) Tafsir Bahrul Madid (Tafsir Isyari) : karangan Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. 

Kitab-kitab Mustolah Hadis:

1.) Nuzhatun Nazor : syarah Nukhbatul Fikar karangan Syeikhul Islam Ibn hajar Asqalani, tahqiq Syeikh Nuruddin Itr. 

Kitab –kitab Tauhid :

1.) Tuhfatul Murid : Syarah Matan Jauharah Tauhid karangan Imam Baijuri 

2.) Syarah Kharidah Bahiyyah : karangan Imam Dardir Al-Maliki, dengan Hasyiahnya karangan Syeikh Bakhit Muti’e.

Kitab-kitab Fatawa :

1.) Fatawa Imam Zakaria Ansori

2.) Fatawa Imam Romli

3.) Fatawa Syeikh Ismail Zain AL-Yamani

4.) Fatawa Al-madaniah : karangan Syeikh Sulaiman Al-Kurdi

5.) Al-Hawi lil Fatawa : Imam Suyuti ( semua karangan Hafiz Suyuti amat penting dan perlu dimiliki ) 

6.) Fatawa Ibn Hajar Al-Haitami

7.) Fatawa Syeikh Bakhit Al-Muti’e

8.) Fatawa Sayyid Abdullah Bin Siddiq Al-Ghumari

9.) Fatawa Syeikh Yusuf Ad-Dijwi

10.) Fatawa Imam Nawawi himpunan anak murib beliau : Syeikh Ala’uddin Al-Attor ( dijual di Darul Basyair Islamiah ) 

11.) Fatawa Imam Subki 

12.) Fatawa Sayyid Alawi Bin Abbas Al-Maliki

Kitab-kitab Usul Fiqh :

1.) Syarah Matan Waraqat : karangan Imam Juwaini dengan Hasyiahnya Nafahat. 

2.) Syarah Luma’ Imam Syirazi

3.) Matan Jam’ul Jawami : karangan Imam Subki ( kitab usul Fiqh yang masyhur dikalangan Ulama Hijaz)

4.) Nihayatul Sul syarah Minhajul Wusul : karangan Imam Isnawi ( kitab usul Fiqh yang masyhur dikalangan Ulama Azhar ) 

Kitab-Kitab Syarah Hadis :

1.) Kitab Fathul Bari syarah Sohih Bukhori: karangan Imam ibn hajar Asqalani ( Wajib dimiliki )

2.) Kitab Syarah Sohih Muslim : karangan Imam Nawawi, tahqiq @ hasyiah Al-Allamah Syeikh Muhammad Amin Al-Harari. 

3.) Syarah Imam Zurqani ala Muwatto’ Imam Malik. 

4.) Subulus Salam : syarah Bulughul Muram karangan Imam Muhammad Bin Ismail As-Son’ani.

5.) Dalilul Falihin : syarah Riyadhus Solihin karangan Syeikh Ibn Allan

6.) Futuhaat Rabbaniyah : Syarah Azkar karangan Syeikh Ibn Allan. 

7.) Faidhul Qadir : syarah Jami Soghir karangan Imam Munawi ( wajib dimiliki ) 

Kitab-kitab sirah dan Tobaqat :

1.) Nurul Yaqin : karangan Syeikh Khudari .

2.) Tobaqat Syafieyah : karangan Imam Subki

3.) Tobaqat Sufiah : Karangan Imam Munawi

4.) Al-Kamil Fi Tarikh : Ibn Atsir ( kitab penting ) 

5.) Siyarul A’lam Nubala’ : Karangan Imam Zahabi tahqiq Syeikh Syua’ib Arnaut. 

Kitab-Kitab Tasawwuf :

1.) Syarah Risalah Qusyairiah : karangan Syeikh Zakaria Al-Ansori

2.) Uhud Muhammadiah : karangan Syeikh Abdul Wahhab Sya’rani

3.) Targhib wa Tarhib : karangan Hafiz Al-Munziri

4.) Iqazul Himam : syarah Matan Hikam Ato’iyyah karangan Ibn Ajibah Al-Hasani.

5.) Ihya’ Ulumuddin : Karangan Imam Al-Ghazali (wajib dimiliki)

6.) Takhrij Hadis2 Ihya’, karangan Al-Hafiz Iraqi dan Al-Hafiz Murtadha Az-Zabidi. 

Kitab-kitab Para Ulama Mu’asarah (kontemporer) :

1.) Kitab- kitab karangan Ulama Hijaz (Makkah) :

– Kitab-kitab Syeikh Yasin Ibn Isa Al-Fadani Al-Hasani

– Kitab-Kitab Syeikh Ahmad Jabir Jubran (dicetak dan dijual buat pertama kali oleh Darul Minhaj)

– Kitab-kitab Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani (kitab-kitab beliau wajib dimilki)

– Kitab- kitab Syeikh Abdullah Sa’id Lahji , khususnya kitab Qawaid Fiqhiyyah karangan beliau yang dicetak buat kali
pertama , boleh didapati di Darul Baso Iran)

– Kitab-kitab Sadah Makkah yang lain seperti : Syeikh Ismail Zain Al-Yamani, syeikh Abdul Qadir Al-mandili, syeikh Ibrahim Al-Fatoni, Syeikh Zakaria Bila, Syeikh Hasan Al-Mahsyat, Sayyid Alawi Al-Maliki dan Masyaikh Makkah lain yang tidak terhitung jumlahnya. 

2.) Kitab- kitab karangan Ulama Maghrib :

– Kitab-kitab karangan Sadah Ghumariah @ Siddiqiah : Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Abdul Hayy (Al-Ghumari), Sayyid Ibrahim. kitab- kitab Sadah Ghumari amat bernilai dan mencakupi segenap bidang ilmu seperti Ilmu Hadis Tatbiqi, Fiqh dan usul, Aqidah, Tasawwuf dll. (Banyak dijual di Maktabah Al-Qaherah). Begitu juga karangan anak anak murid mereka seperti: karangan Syeikh Mahmud Sa’id Mamduh, Sayyid Abdullah Talidi, Syeikh Farouq Hammadah, Sayyid Nabil Al-Ghamri dll. 

– Kitab-kitab karangan Sadah kittaniyin , seperti Sayyid Abdul kabir Al-Kittani, Sayyid Muhammad Bin Ja’afar Al-Kittani, Sayyid Abdul Hay Al-Kittani dll.

3.) Kitab-kitab karangan Sadah Ba’lawi dari Hadhramaut,hijaz dan lain-lain Negara. Karangan mereka meliputi kitab-kitab Fiqh Syafie, Nahu, Tasawwuf, Sirah dll. terlalu banyak, tak mampu di senaraikan (kitab-kitab ini penting dan wajib dimiliki) 

4.) Kitab-kitab karangan Ulama Al- Azhar :

– Karangan Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muti’e

– Karangan Syeikh Yusuf Dijwi

– Karangan Syeikh Zahid Al-kausari (keseluruhan kitab-kitab beliau dicetak sekaligus sebanyak 10 jilid dan dijual Darul Kutub Ilmiah) 

– Karangan Syeikh Salamah Al-Azzami

– Karangan Ulama Azhar yang lain seperti Karangan Syeikh Soleh Ja’fari, Syeikh Hafiz Tijani, Syeikh Muhammad Kholil khotib, Syeikh Judah Al-Mahdi, Syeikh Zaki Ibrahim, Syeikh Muhammad Hasanain Makhluf, Syeikh halim Mahmud dan Ulama Azhari lain yang tidak terhitung jumlahnya.

5.) Kitab-kitab Syeikh Abdullah Al-Harari (dijual di Darul Masyari’)

Demikian panduan memilih dan membeli Kitab-kitab dalam madzhab Syafi’i. Semoga bermanfaat untuk anda.

About semar galieh

Check Also

Bolehkah Mengakikahi Diri Sendiri Setelah Dewasa?

Fikroh.com – Sebelumnya perlu untuk diketahui, bahwa akikah hukumnya sunah muakadah (sunah yang ditekankan), bukan …